Cerere tichete sociale


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Acte necesare

  • Copie act de identitate solicitant
  • Copie act de identitate al soțului/soției (după caz)
  • Copie certificat de naștere copil/copii
  • Copie certificat de căsătorie părinți (după caz)
  • Copie certificat de deces părinte (unde este cazul)
  • Dovada înscrierii la grădiniță/școală
  • Copie document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei reprezentate
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz).

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

  • Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile și execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Formulare online

Documente pentru descarcat